Algemeen

Openingstijden:
Het SterrenHuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 en 18.00 uur.
 • Ochtend is van 7.30-12.45 uur
 • Middag is van 12.45–18.00 uur
 • De kinderen kunnen gebracht worden tussen 7.30 en 9.00 uur. 
Afmelden:
Wanneer uw kind niet kan komen wegens ziekte of om een andere reden, willen wij graag dat u dit voor 9.00 uur aan ons doorgeeft. Als uw kind zonder afmelding om 10.00 uur nog niet aanwezig is, zullen wij contact met u opnemen.
Sluitingsdagen:
 • Nieuwjaarsdag
 • Carnavals maandag. (Deze dag wordt op de factuur gecrediteerd)
 • Pasen 
 • 5 mei (1x per 5 jaar) 
 • Pinksteren 
 • Hemelvaartsdag 
 • Koningsdag 
 • Eerste en tweede kerstdag 
 • Op kerstavond en oudejaarsavond zijn wij om 16.00 uur gesloten. 
Bereikbaarheid:
In verband met de zorg en verantwoordelijkheid voor uw kind, is het noodzakelijk
dat u als ouder(s) / verzorger(s) telefonisch bereikbaar bent op de dagen dat uw kind bij Het SterrenHuis is. 
Verder vragen wij u om een noodnummer op te geven, voor het geval beide ouder(s) / verzorger(s) niet bereikbaar zijn.

Veiligheid, Gezondheid en hygiëne:
Uiteraard voldoet onze opvang aan de kwaliteitseisen volgens de wet kinderopvang. Om dit te controleren voert de GGD jaarlijks een inspectie uit. 
De inspectiegebieden zijn o.a. :
 • Pedagogische kwaliteit en beleid
 • Oudercommissie 
 • Klachtenregeling 
 • Personeel 
 • Leidster-kindratio 
 • Veiligheid en gezondheid
Op de website van het landelijk register kinderopvang vindt u alle inspectierapporten: Het Sterrenhuis | Landelijkregisterkinderopvang.nl

Hoe jonger de kinderen hoe kwetsbaarder ze zijn voor ongelukken en ziektes. Er zijn twee groepen kinderen samengebracht, die intensief gebruik maken van de verschillende ruimtes. Daarom is extra en professionele aandacht voor veiligheid en hygiëne erg belangrijk. Wij hebben daarom huisregels opgesteld rondom veiligheid en hygiëne.
Ook voeren wij jaarlijks risico-inventarisaties uit op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Pedagogisch medewerkers en stagiaires:
Alle pedagogisch medewerkers beschikken over een beroepsopleiding Sociaal Pedagogisch Werk niveau 3 en/of 4. Of zij hebben een andere relevante opleiding op minimaal SPW 3 niveau.
Om aankomende beroepskrachten de kans te geven ervaring op te doen binnen de kinderopvang zijn er jaarlijks een aantal stagiaires binnen Het SterrenHuis. Alle activiteiten en werkzaamheden van de stagiaires gebeuren onder begeleiding van de ervaren beroepskrachten. De stagiaires worden altijd boventallig ingezet. Zo blijven de professionaliteit en de kwaliteit gewaarborgd.

Dagindeling:
Bij Het SterrenHuis werken we met een vaste dagindeling. Dit geeft de kinderen een
veilig en vertrouwd gevoel. Zo wordt er op vaste tijden gegeten, gedronken en
gespeeld. Voor baby’s houden wij zoveel mogelijk het ritme van thuis aan.

Kennismakingsgesprek/wenprocedure:
Het allereerste contact met nieuwe ouders is meestal door een rondleiding op het kinderdagverblijf.
Ongeveer 4 weken voor de plaatsingsdatum nemen wij contact met u op voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek ontvangt u nadere uitleg over de opvang en krijgt u de mogelijkheid alles over uw kindje te vertellen. Alle informatie wordt genoteerd in een persoonlijk dossier. Ook zal er kennisgemaakt worden met de andere pedagogisch medewerksters op de groep.
Het is mogelijk om voor de plaatsingsdatum een paar uurtjes te “oefenen” zodat u en uw kindje alvast kunnen kennismaken met de groep en de pedagogisch medewerkers.

Mentor:
Om ervoor te zorgen dat er bij nieuwe kinderen een goede vertrouwensband met het kind en de ouders kan worden opgebouwd wordt er voor elk kind een mentor aangesteld. Dat is de pedagogisch medewerker die zoveel mogelijk dezelfde dagdelen aanwezig is. De mentor neemt contact op met de ouders voor een kennismakingsgesprek. Hierin kunnen ouders hun wensen met betrekking tot de opvoeding en alle bijzonderheden omtrent de verzorging bespreken. Tijdens dit kennismakingsgesprek worden ook enkele wenafspraken gemaakt. Wanneer een kind komt wennen, gebeurt dit altijd wanneer de toegewezen mentor aanwezig is. Als het om een baby’tje gaat zal de mentor de eerste periode het kind verzorgen en goed kijken naar wat het nodig heeft en hier adequaat op reageren. Zo kan een kind rustig wennen aan de nieuwe omgeving en kan de pedagogisch medewerker het kind leren kennen. In deze periode ziet het kind natuurlijk ook andere pedagogisch medewerkers. Het is ook belangrijk om met hen een band op te bouwen, maar dit kan na de periode van het wennen. Als een kind zich veilig voelt binnen de groep, zal dit daarna ook makkelijker gaan met de andere leidsters.

Voeding en verzorging:
Kinderen hebben voor hun ontwikkeling gezonde voeding nodig. Wij zorgen voor verantwoorde en gevarieerde voeding. Hiervoor hebben wij een voedingsbeleid, deze ligt ter inzage op de locatie. Eten en drinken is ook een sociaal gebeuren waarbij een gezellige sfeer aan tafel stimulerend werkt. 
 • De broodmaaltijd, vers fruit en groenten, drinken en tussendoortjes zijn bij de prijs inbegrepen. 
 • Flesjes, babyvoeding, eventuele dieetvoeding en groentepotjes dient u zelf mee te nemen. 
 • Luiers zijn bij de prijs inbegrepen. 
 • Het is belangrijk dat u een setje reservekleding meeneemt voor “ongelukjes” overdag. 
 • Slaapzak, knuffel en eventueel een speentje dient u zelf mee te nemen. 
Zieke kinderen:
Hoe wij omgaan met kinderen die ziek zijn staat beschreven in het protocol zieke kinderen en medicijnen.
Als uw kind ziek wordt op het kinderdagverblijf bellen wij u altijd op. Afhankelijk van wat uw kind heeft en hoe hij/zij zich voelt, wordt er besloten of uw kindje opgehaald dient te worden. Koorts is hierbij niet altijd een 
graadmeter. De uiteindelijke beoordeling of uw kindje moet worden opgehaald ligt bij de pedagogisch medewerker.
Bij een uitbraak van een kinderziekte of epidemie raadplegen wij de GGD en handelen wij minimaal conform de voorschriften en adviezen van deze organisatie.
Meldt altijd aan de leidsters als uw kind een kinderziekte heeft, of als uw dit vermoedt.

Medicijnovereenkomst:
Het kan zijn dat uw kind medicijnen gebruikt. Om te zorgen dat de toediening hiervan goed uitgevoerd wordt,maken wij gebruik van een medicijnovereenkomst. In deze overeenkomst wordt de wijze van toediening en de dosering vastgelegd.
Zorg dat u het medicijn beschikbaar stelt in de originele verpakking inclusief de gebruiksaanwijzing en dat de houdbaarheidsdatum niet overschreden is.
Deze overeenkomst is via de website te downloaden, zodat u deze indien gewenst alvast thuis in kunt vullen.

Ruilservice:
Het ruilen van dagdelen is mogelijk en gebeurt in overleg met de pedagogisch medewerker.
Voorwaarden die hieraan verbonden zijn;
 • Incidentele opvang gaat voor een ruildag.
 • U kunt een dagdeel tot 1 maand voorafgaande aan de afgemelde datum omruilen.
 • U kunt een dagdeel tot 1 maand na de afgemelde datum omruilen.
 • Er wordt niet boventallig geplaatst en er wordt gekeken of de groepssamenstelling het toelaat.
 • Het ruilen van officiële feestdagen is niet mogelijk.
 • Het ruilen is kindgebonden.
Verjaardag:
Natuurlijk worden er ook verjaardagen gevierd bij ons. We maken een feestkroon en we hebben een speciale feeststoel voor de jarige. Er worden verjaardagsliedjes gezongen en uw kind mag trakteren. De voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie.
Wij vinden het leuk als u als ouder hierbij ook aanwezig bent. U mag ook foto’s maken en evt. filmen.  
Wanneer uw kind afscheid neemt wordt hetzelfde ritueel gevolgd als bij verjaardagen, en er zal natuurlijk extra aandacht zijn voor het afscheid. Als aandenken aan de periode op Het SterrenHuis krijgt u de ontwikkelingsmap van uw kind mee naar huis. Deze map bestaat uit foto’s, knutselwerkjes en tekeningen, waaraan we de observaties en andere persoonlijke gegevens toevoegen.
Op de babygroep maken de kinderen bij verjaardagen van papa en mama een cadeautje.
Op de peutergroep mogen kinderen ook een cadeautje maken voor andere gelegenheden, mits dit past binnen het dagprogramma en de kinderen het zelf leuk vinden.

Kleding:
Wij verzoeken u om uw kind geschikte kleding aan te doen waarin hij naar hartenlust kan spelen. Voor ons is het niet mogelijk om bijv. voor het naar buiten gaan, de kinderen een ander setje kleding/schoenen aan te doen. Dit kost veel extra tijd waardoor er minder tijd over blijft om naar buiten te gaan.
 • Uiteraard zorgen wij voor schortjes tijdens de knutselactiviteiten om de kleding van uw kind te beschermen.
 • Wij verzoeken u te zorgen dat uw kind reservekleding bij zich heeft, zodat wij u kind bij eventuele “ongelukjes” kunnen verschonen. 
 • Wij vragen u jassen en knuffels te voorzien van de naam van uw kind. 
 • Voor kinderen die slapen op het SterrenHuis vragen wij om een pyjama o.i.d. in het mandje te leggen, omdat kleding die overdag gedragen wordt niet altijd geschikt is voor in bed.
 • Om veiligheidsredenen raden wij het dragen van sieraden en kleding met koortjes af.
Persoonlijke eigendommen:
Wij adviseren u om uw kind geen speelgoed mee te laten nemen van huis i.v.m. zoekraken of stukgaan hiervan. Voor de kinderen die bij Het SterrenHuis naar bed gaan, is het uiteraard mogelijk om een knuffel en/of speen mee te nemen. Spenen kunnen vanuit hygiënisch oogpunt het best bewaard worden in speciale opbergbakjes. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig uitkoken en vernieuwen van de speen. Controleer de speen regelmatig op scheurtjes. I.v.m. verstikkingsgevaar mogen spenen met scheurtjes niet gebruikt worden.
Alle persoonlijke spullen worden bewaard in het mandje van het kind dat voorzien is van zijn/haar naam. Ook knutselwerkjes, brieven ed. worden in dit mandje gelegd. Wij verzoeken u dan ook de inhoud van het mandje 
van uw kind regelmatig te controleren. Wij vragen u maxi cosi’s en kinderwagens mee naar huis te nemen. Indien dit niet mogelijk is, vragen wij u om deze te plaatsen op de daarvoor bestemde schappen in de hal.                                                       
Klachtenregeling:
Als ouders om de een of andere reden niet tevreden zijn over onze werkwijze vinden wij het heel belangrijk dat de ouders dit melden. Wij helpen u graag.
Indien u een officiële procedure wilt starten zijn wij aangesloten bij een onafhankelijke externe klachtencommissie.

Oudercommissie:
Wij vinden het belangrijk dat ouders meedenken over de beste manier van kinderopvang. Daarom hebben wij een oudercommissie opgericht. Samen met ons zullen zij ca. 4 keer per jaar overleggen om zo ervaringen uit te wisselen en eventuele veranderingen of verbeteringen te bespreken. De namen van de oudercommissieleden worden vermeld op de website. In de hal hangt een white board waarop mededelingen van de ouderraad worden geplaatst.

Protocollen:
Al onze protocollen, het inspectie rapport, het voedingsbeleid, veiligheid- en gezondheidbeleid en het pedagogisch plan liggen ter inzage in het informatierekje in de hal. Indien u dit wenst, sturen wij u deze documenten via de mail.

Observatiemethode:
Om de ontwikkeling van de kinderen te volgen maken wij gebruik van de observatiemethode: Zo praat ik, zo doe ik, zo beweeg ik, zo reken ik. Deze bestaat uit observatielijsten per ontwikkelingsgebied. De lijsten worden ingevuld als een kind: 5, 10, 15, 20, 26, 32, 38 en 44 maanden oud is. Zo reken ik wordt ingevuld vanaf 26 maanden. Eén keer per jaar (in oktober) worden er in de avonduren observatie gesprekken van 15 minuten gepland met de ouders. Na vier jaar krijgen de ouders de observatieboekjes mee naar huis.

Overdracht basisschool:
Wanneer uw kind 3 jaar en 9 maanden is, doen wij middels een uniform overdrachtsformulier voor de scholen in de gemeente Venray, overdracht van persoonsgegevens en de ontwikkeling van uw kind aan de basisschool. Ook voegen we een samenvatting van de uitgevoerde observaties toe.