Pedagogische uitganspunten

Ieder kind is uniek en bezit een natuurlijke drang om zich te ontwikkelen. In zijn eigen tempo en op zijn eigen manier, op basis van aanleg en temperament. Om zich te kunnen ontwikkelen is een sfeer van veiligheid en vertrouwen nodig.
Wij vinden zelfstandigheid van kinderen belangrijk voor hun zelfvertrouwen. Ieder kind moet de kans krijgen om zijn eigen mogelijkheden te ontdekken, gestimuleerd door de pedagogisch medewerker.
Ons uitgangspunt is dat wij willen opvoeden door te werken vanuit de basis van gelijkwaardigheid, veiligheid en wederzijds respect.

Om pedagogisch medewerkers te ondersteunen en om ouders inzicht te geven in onze werkwijze hebben wij een pedagogisch plan opgesteld ,waarbij de 4 pedagogische opvoedingsdoelen die genoemd worden in de wet kinderopvang de uitgangspunten zijn.

Deze pedagogische basisdoelen zijn, het bieden van:Een gevoel van emotionele veiligheid.
 • Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
 • Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties
 • De kans om zich waarden en normen eigen te maken.
Een goede samenwerking met ouders is daarbij van groot belang. Voor de pedagogisch medewerker is het belangrijk om te weten hoe het thuis gaat, zij kunnen daar op inspelen, en voor ouders is het belangrijk om te weten hoe de dag op het dagverblijf verlopen is. Daarom is er veel aandacht voor de haal- en brengcontacten.

Als richtlijn om te komen tot de 4 pedagogische basisdoelen hanteren wij de Gordon methode.
Deze methode is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog dr.Thomas Gordon. Hij is de schrijver van het boek luisteren naar kinderen.
Deze methode gaat uit van gelijkwaardigheid in relaties, zodat iedereen zichzelf kan zijn en zijn verantwoordelijkheid neemt, rekening houdend met de ander. In de opvoedingssituatie staat zelfstandigheid van het kind en het begrijpen van het kind centraal. De psycholoog Gordon legt de nadruk op een goede communicatie tussen het kind en de volwassene. Door actief te luisteren naar kinderen kun je de behoefte van een kind duidelijk krijgen. Bij kinderen die (nog) niet praten, luister je naar de non-verbale communicatie. Door gevoelens van kinderen te verwoorden, laat je merken dat je het kind begrijpt en dat je rekening houdt met zijn gevoelens en behoeften. Via de zogenaamde ik-boodschap waarin je als opvoeder jouw eigen behoeften en gevoelens uitlegt aan een kind, geef je het kind daarmee de vrijheid om daarop te reageren en met zijn eigen oplossingen te komen. Kinderen zullen op deze manier eerder bereid zijn om rekening met je te houden. Ook in de groep zullen kinderen eerder zelf met oplossingen komen en bereid zijn om rekening te houden met elkaar. Op deze manier creëren wij een opvoedingssituatie waarin het gezag van de opvoeder en de vrijheid en zelfstandigheid van het kind elkaar in evenwicht houden.

De kenmerken van de Gordon methode zijn:
 • Zó luisteren dat kinderen zich begrepen voelen
 • Zó praten dat kinderen je ook begrijpen
 • Zó conflicten oplossen dat niemand verliest
 • Zó afspraken maken dat iedereen zich eraan houdt
Met als gevolg:
 • Meer zelfvertrouwen bij opvoeder en kind
 • Meer begrip en geduld voor elkaar
 • Een betere sfeer
 • Minder conflicten
 • Betere oplossingen voor conflicten
 • Meer verantwoordelijkheidsgevoel bij het kind
 • Positievere gevoelens
De belangrijkste vaardigheden die de pedagogisch medewerkers daarbij hanteren zijn:
 • Het geven van ik boodschappen
 • Actief luisteren
 • Problemen voorkomen
 • Omgaan met conflicten

Het pedagogisch plan ligt op de locatie ter inzage.